songs and chords

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

My Bonnie Lies Over the Ocean

My Bonnie lies over the ocean, / C F /C /
my Bonnie lies over the sea, / C D7/ G /
My Bonnie lies over the ocean, / C F / C /
O bring back my Bonnie to me. / D7 G7/ C /

Chorus:,
Bring back, bring back, O bring back my Bonnie to me, to me: / C / F / G7 / C /
Bring back, bring back, O bring back my Bonnie to me. / C / F / G7 / C /

O blow ye winds over the ocean,
O blow ye winds over the sea.
O blow ye winds over the ocean,
And bring back my Bonnie to me.

Repeat chorus,
,
Last night as I lay on my pillow,
Last night as I lay on my bed,,
Last night as I lay on my pillow,
I dreamed that my Bonnie was dead.